AZ ADATKEZELŐ

Név: Székesfehérvári Keresztény Közösség Egyesület
Székhely és levelezési cím: 8000. Székesfehérvár Deák F utca 29/2
Adószám: 18289495-1-07
E-mail cím: kke.kapcsolat@gmail.com
Telefon: 06 (20) 346-6578

1.1 Jelen Adatkezelési Szabályzat a kke.hu holnapot igénybe vevők személyes adatainak kezelésével összefüggő adatvédelmi szabályokat és adatkezelési elveket tartalmazza. Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy adatkezelése megfelel a jelen Adatkezelési Szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott követelményeknek.

1.2 Az adatkezelő alapelve, hogy az általa nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára biztosítva legyen, hogy az Érintettek alkotmányos alapjogait tiszteletben tartsák a személyes adatok gépi feldolgozása során (adatvédelem).

1.3 Adatkezelő tiszteletben tartja az Érintettek személyes és bizalmas információit, adatait és minden esetben garantálja, hogy az Érintettekre vonatkozó valamennyi adatot, tényt és információt bizalmasan kezel és kizárólag a jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott adatkezelési célokra használja fel azokat. Az adatkezelő a rögzített adatokat harmadik személy számára jogosulatlanul nem adja át. Adatok átadása harmadik személy részére csak a szolgáltatás teljesítésének érdekében, illetve az Érintett kifejezett hozzájárulása esetén történhet.

AZ ADATVÉDELMI ELVEK

2.1 Az adatkezelő adatvédelmi elvei kialakításakor különös tekintettel vette figyelembe:
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt,
az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvényt, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényt.

2.2 Adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott személyes adatokat a hatályos jogszabályoknak és jelen Adatkezelési Szabályzatban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli, és azokat harmadik személynek a jelen szabályzatban foglaltakon túl nem adja át. Kivételt képeznek ez alól az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az Érintett beazonosítására alkalmas adatait semmilyen formában nem tartalmazza, valamint a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges, harmadik fél által nyújtott szolgáltatások igénybe vételéhez nélkülözhetetlen adatok átadása.

2.3 Az adatkezelő az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a hatályos jogszabályok által rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az Érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja.

FOGALMAK

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

Személyes adat: az Érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az Érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az Érintettre vonatkozó következtetés;

Hozzájárulás: az Érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Tiltakozás: az Érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet – jelen esetben a Szolgáltató -, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az Érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval,

A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

4.1 Csak olyan adat kezelhető, amely a jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott adatkezelési elvek megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas és csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig tart.

4.2 A rendszer működtetése során technikailag automatikusan rögzítésre kerülnek meghatározott adatok. Az adatkezelő rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze az Érintettek által megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

4.3 Technikai adatoknak minősülnek az Érintett számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

4.4 A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja

 • a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
 • az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
 • annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
 • annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
 • a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
 • azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

4.5 A látogatási adatok (IP cím, időpont, lekért oldal), melyeket az adatkezelő szervere rögzíti, kizárólag statisztikai adatgyűjtés céljából kerülnek felhasználásra.

4.6 Kezelt adatok az állásra jelentkező Érintettek esetén különösen:

 • név,
 • email cím,
 • telefonszám.

4.7 Az Adatkezelő kifejezett kérése ellenére az állásra történő jelentkezés során tudomására hozott adatok (például az önéletrajzban feltüntetett, a jelen Adatkezelési Szabályzat 4.6. pontjában meghatározottakon kívüli adatok) kezeléséért Adatkezelő felelősséget nem vállal.

4.8 Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért és helyességéért kizárólag az azt megadó személy felel.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Az adatkezelés célja, hogy

 • elősegítse a kke.hu oldalon meghirdetett állásra jelentkezők foglalkoztatásra irányuló jogviszonyának létesítését,
 • feltárja az állásra jelentkező Érintett tapasztalatát, képzettségét, egyéniségét és igényeit,
 • amennyiben az állásra jelentkező Érintett a meghirdetett állásajánlatok közül nem talál számára megfelelőt, úgy későbbi munkaviszony létesítése,
 • adatbázis építése,
 • az adatkezelő az Érintettek irányában fennálló, jogszabályon vagy szerződésen alapuló jogait vagy kötelezettségeit gyakorolja,
 • az Érintetteket azonosítsa, egymástól megkülönböztesse,
 • a kke.hu honlap használatának folyamatos biztosítása,
 • az Érintettek adatait statisztikai célra, az adatkezelő informatikai rendszerének fejlesztése céljából felhasználja.

5.2 Az adatkezelő a megadott személyes adatokat a jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott adatkezelési céloktól eltérő célokra az Érintett kifejezett hozzájárulása hiányában nem használhatja fel. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az adatkezelő a jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott adatkezelés céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy adatainak felhasználását megtiltsa.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Adatkezelésre a hatályos jogszabályok alapján az Érintett önkéntes hozzájárulása vagy kötelező adatkezelés esetén kerülhet sor. Adatkezelő az Érintettek személyes adatait kizárólag az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján kezeli. Az adatkezelés tekintetében a kke.hu honlap használatával, illetve az adatok önkéntes megadásával kerül megadásra az Érintett hozzájárulása.

Az Érintett az álláshirdetésre történő jelentkezésével egyidejűleg a kke.hu oldalon elhelyezett checkbox kipipálásával hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy Adatkezelő Érintett megadott adatait adatbázisában rögzítse és a jelen Adatkezelési Szabályzatában foglalt szabályok betartásával nyilvántartsa, kezelje és felhasználja.

Az adatkezelő az általa kezelt adatokat harmadik személynek csak az Érintett kifejezett hozzájárulása, illetve hatóságok vagy más állami szervek által elrendelt kötelező adatszolgáltatás esetén adja ki. Adatkezelő kötelező adatszolgáltatás esetén minden esetben meggyőződik a kötelező adatszolgáltatás jogszerűségéről, és csak ezt követően adja ki az Érintett személyes adatait, amelyről az Érintettet tájékoztatja. Ilyen adatszolgáltatás, valamint az ebből származó következmények miatt az adatkezelő nem tehető felelőssé.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az adatkezelés a jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott adatkezelési célok megvalósulásához elengedhetetlen ideig tart. Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat törli, ha az adatkezelése esetlegesen jogellenes, a törlést az Érintett kifejezetten kéri, illetve az adatkezelés jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott célja megszűnt.

ADATBIZTONSÁG

8.1 Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Adatkezelő kötelezettséget vállal arra is, hogy minden olyan harmadik személyt, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

8.2 A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére.

Adatkezelés

9.1 Az adatkezelő semmilyen, az Érintett által meg nem adott adatot nem kezel, ugyanakkor az Érintettek igényeinek jobb kiszolgálása érdekében az ügyfél számítógépén meghatározott adatokat, ún. cookie-t helyezhet el. Ezeket az Érintett a számítógépéről eltávolíthatja, illetve alkalmazásukat a böngészőben letilthatja. A cookie-k segítségével gyűjtött adatok révén az adatkezelő honlapjának használatára vonatkozó ismeretek bővítése lehetséges, mely annak felmérésére szolgál, hogy a honlap optimális szinten működik-e.

9.2 Az adatokat az adatkezelő, a Székesfehérvári Keresztény Közösség Egyesület 1. számú mellékletben meghatározott tagjai, illetve munkatársai jogosultak megismerni, azokat közzétételre, illetve harmadik személyek részére átadásra nem kerülnek és csak a jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott célokra használhatók fel.

9.3 Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében adatkezelő adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, könyvelő) igénybe vehet. Adatkezelő az adatfeldolgozó által adott utasítás jogszerűségéért felelősséget vállal.

9.4 Az adatkezelő a következő adatfeldolgozókat veszi igénybe tevékenysége során.

9.5 Az Érintett az álláshirdetésre történő jelentkezése során kifejezett nyilatkozatával hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy Adatkezelő az Érintett megadott adatait adatbázisában rögzítse és a jelen Adatkezelési Szabályzatában foglalt szabályok betartásával nyilvántartsa, kezelje és felhasználja.

AZ ADATKEZELŐ ÁLTAL KEZELT SZEMÉLYES ADATOKKAL KAPCSOLATOSAN AZ ÉRINTETTET MEGILLETŐ JOGOK

10.1 Tájékoztatáshoz való jog
Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az adatkezelőtől az általa kezelt, Érintettre vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja adatait a Felhasználási feltételekben meghatározott módon.
Az adatkezelő az Érintett kérésére tájékoztatást ad az Érintettre vonatkozó és általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a lehető legrövidebb időn belül, legkésőbb azonban a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. Az adatkezelő a tájékoztatást kizárólag jogszabályban meghatározott esetekben tagadhatja meg, ebben az esetben az adatkezelő tájékoztatja az Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
Bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az adatkezelő munkatársához lehet fordulni a jelen Adatkezelési szabályzatban meghatározott elérhetőségeken keresztül.

10.2 Adatok törlése, helyesbítése, zárolása
Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatai a helyesbítését vagy azok törlését kérni a jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott elérhetőségeken keresztül. Az adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat az adatkezelő a jogszabályban meghatározott időtartamig megőrzi.
Az Érintett kérheti továbbá adatai zárolását. Az adatkezelő zárolja a személyes adatokat, ha azt az Érintett kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
Az adatkezelő a helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintett, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbításra került (pl. futárszolgálat). Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekeit nem sérti.
Ha az adatkezelő az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban értesíti a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

10.3 Személyes adatok kezelése elleni tiltakozás
Az Érintett törvényben meghatározott esetekben tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. Az adatkezelő. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az Érintettet írásban tájékoztatja.

A jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott jogok az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatóak:
Név: Székesfehérvári Keresztény Közösség Egyesület
Levelezési cím: 8000. Székesfehérvár, Deák F. utca 29/2
E-mail: kke.kapcsolat@gmail.com

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

11.1 Adatkezelő a kke.hu honlapon linkeket helyezhet el, amelyeken keresztül más honlapokat tesz elérhetővé. Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal az elhelyezett linkeken keresztül elérhető honlapok tartalmáért. Az elhelyezett linkeken keresztül elérhető honlapokra vonatkozó adatvédelmi, adatkezelési szabályok nem tartoznak jelen Adatkezelési Szabályzat hatálya alá. Ezen honlapok használatáért adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

11.2 Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatot egyoldalúan – az Érintettek egyidejű értesítése mellett – bármikor módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a kke.hu honlap további használatával a módosított Adatkezelési Szabályzat az Érintett által elfogadásra kerül.

11.3 A jelen Adatkezelési Szabályzat bármely rendelkezésének érvénytelensége az Adatkezelési Szabályzat többi részének érvényességét nem érinti.

11.4 Bármilyen, az adatkezelő és az Érintett között az adatkezeléssel kapcsolatban felmerülő jogvita esetén az Érintett választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék rendelkezik kizárólagos illetékességgel.

11.5 Az Érintett az esetleges adatkezelési panasza esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (postacím: 1530 Budapest, Pf. 5., székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., honlap: www.naih.hu, telefon: 06-1-391-1400, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.

ONLINE ADAKOZÁS (BARION)

12.1 Online credit card payments are made through the Barion system. Credit card details will not be sent to the merchant. The service provider Barion Payment Zrt. Is an institution supervised by the National Bank of Hungary, license number: H-EN-I-1064/2013. (HU Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.)

Jelen Adatkezelési Szabályzat 2020.01.01 napjától érvényes.

  Szeretném elhozni a gyermekemet egyik vasárnap a Szuperhősök (3-12) gyerekprogramraSzeretnék részt venni egy Extrém Generáció ifi (13-18 korosztály) programonSzeretnék részt venni egy vasárnapi istentiszteleten

   Szeretném elhozni a gyermekemet egyik vasárnap a Szuperhősök (3-12) gyerekprogramraSzeretnék részt venni egy Extrém Generáció ifi (13-18 korosztály) programonSzeretnék részt venni egy vasárnapi istentiszteleten